Jyotsana Rupam
@SPane23 · 3:44

पिता एक पराक्रम shakti

Or peach for hathara AGI bhatnika Hasla deja teh bina kutchkahe bina. Kushkahe Sabuku Monhot maka Marquetta bin jake ma ken sami desk. Joe Parivar ki Kushno kelly joe Parivar Or apnoki kushiko de or apnoki kutiko Dekura WA pita. He had johame Hasker Dina Wahitahi hair. Thank you. Thank you. Thank you so much

#swellcast #myvoices #my poem

Jaya Sharma
@jayasharma · 1:52
Hello. Jat Sanaji. Apki kavita bahutiya chiya apna apneavitame pitaki ahmed kabakubi bayan kiyahe pitahi hota jo spane pure parivar kiji medariko apnea Kandapur wahan kartah or. Haste. Hastevan. Karta balaiwad dusraki jindagi kelly jinde. Jinnah. Per uska ananda bachoko apna parupar karahana deknajahi matako DhartiKa
Jyotsana Rupam
@SPane23 · 0:33

@jayasharma

You. Thank you so much. Ma'am or isitarami kavita suntirah or apki a reply bought important family. So thank you. Miracle Nikki. Thank you. Thank you so much