Rajiv Roy
@rajivroy · 1:15

Shayari by Rajiv Roy

You dosto razal peshkarao jiska matla kochiyuhe aj pir sham seyodasihe. Arj pir sham seyodasihe. Arzu sipia sihe. Ah, okse is harho mahabatka. Kese is harho mahabatka. Bhat kahneko ye zarasihe or Cycloham Mary Talash Meh. Cycloham Mary Talash Mehe or yejan ik Zarasihe Mary

My original creations #ghazal #shayari #urdupoetry #hindipoetry #rekhta #kavita

Challa Sri Gouri
@challasrigouri · 0:40
Hi rajivji apki swell apki as shari sachmebad badiyahe apto utad zara line may muje abki bhav dikai da or sathisat may apki harik line say kanakatai mujay lagaki abjobi kerate uska description mary ankoke sam horahe matlab as a joke merisamni sabkorahe isafil ayahe or apani hamari diljitliapki kavitas katara yega apna vichar hamarisat share katira yega danyawat
Rajiv Roy
@rajivroy · 0:32
You. Mojay kushi haki poetry. Apna battayaki lives. Ah, this is a very nice compliment for me. Thank you very much

0:00
0:00