@niviudhai

Nivetha Udhayakumar

@niviudhai

active learner, quite listener

@PSPV
3
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 3:52
@gaurangikaushik
4
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 2:53
@gaurangikaushik
4
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 2:34
@bagold4867
+1
1
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 1:27
1
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 1:45
1
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 2:15
1
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 1:03
1
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 1:35
1
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 1:20
1
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 1:42
1
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 1:06
Interesting facts 6

#India #Meghalaya #wettest inhabited #monsoon #CollegeVoiceIndia

1
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 2:20
1
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 2:00
1
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 2:17
3
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 3:56
Interesting facts -3

#India #Varanasi #spiritual city #CollegeVoiceIndia

@gaurangikaushik
+1
2
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 2:42
@gaurangikaushik
+1
3
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 2:01
1
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 3:23
1
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 4:31
Importance of reading

#books #reading #CollegeVoiceIndia #habit

1
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 1:38
2
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 1:22
Wow fact of human brain

#science #humanbrain #fact #CollegeVoiceIndia

3
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 1:19
3
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 2:01
1
@niviudhai
Nivetha Udhayakumar
@niviudhai · 3:42
Swell user mugshot
0:000:00