A random thought...

Namaste sabhiko ab sablo kese ashagati or submangal mehe to menisocha hindi meh shuru kartiho kisiwa sheepi menace swelke retakes karihan kyuki barbar johan hindi binikalri hair or english binikalrieto may koshish karungiki pura swell may hindi mehikaru jessa sabjanteki may igdari maintain kartijo and jobi mehiman meh vajarati kuki raktiyoto kutchdan pehle sundar savakilika or vakiliknika vichar vemarshmi kia many alika ki aram say ant keep beach ki uljano kanam jiwan hair so much aspas hamari mitra hamari parivar janjab kosho tehad koshotevan uljanhi kyohekor bhatzo chiki jabham koshote manbhishantra or sabachalaktagi kaptak asahira kyagi hamisha rahega kia jose joes titi abi hair jaham bahat koshu or jam jhar cheese apnea or kichreya kya vesihirahega hamisha to yebi or jabakai uljanayati hotah jabham kutsochte hamari aspas hame achani lakhta negativity jasa filota to obik uljan uljanoke beach mehi koshi hair or dukhe it ham jahan jitnabi sochinki arjam is statista nikal nangay or ye hamari sathpi niyoga to such mani dusri duvidha just agahi khadihe or mojay lakhtapnam man hamid brand karna hoga or hamisha kabhi katam nay hongi jivan may kushike pal ase beta manma soteki satnahira rayhe or hame kukipuri jivan shelley hamijitna experience hashiska malay utna achah beach ki uljano ganam jivan hair may ashagatihu ab sabkoya swell achalagahuga jobi vichar his wakukulek is a rusher kariega or maybe absaphi bhat sunna chaptiyu jumene apnea swell make ahahe absa kadan achaho kosho sublo sukiho bakshehi ashakat daniva

#inspirational #dailyquotes #mythoughts

Meenu Kaur
@tailored979 · 1:46
You namaste Aditi and Bohat Sundar Tarikese apnea Bohat Gehiri Bhatkahihe Kham Johana Matlab Apni Kahaki Uljanse Takahi Jo Safarhe Vahizandigihe or Agaramiya Socheki Aji Uljanki Ghati Uljangito Dhago Hame Milte range or Hamethe Chalnahe Subkalar K. Dhagoko Ektarake Tap Mojay Lakhta Life Bhat Asan Hojay Joaapni Kahamata Sabari Bhatta Acceptance hami sabsebari Kamiyaki ham. Accept Nikarna chate Bureko Acha. Accept Karnata. Accept Karnami Hamko Bhattakli or Apki Kavit Apkijo Kavita Barbar Mehmusi Kavita Joapki Vicharhe Bobat Kupsurti says Bhatkodarshat bhagu ya ye mad sochoki uljan katam to apkabidobara nahiya Gucci Guccarangay uskuratala karnaka namhi zindigihe
Ranjana Kamo
@Gamechanger · 0:20
Ah jivan ki uchane kavi p katam nahi hotihe hame chunna pratahe kiham de kasion kesa del kari kiki agar hamara nazariya badal jatah to her cheese vadal jatihe thank you so much for sharing this. Bye
Swell Team
@Swell · 0:15

Welcome to Swell!

Aditi Kapoor
@MyCuratedTales · 0:55

@tailored979

You. Hi, minu. Good morning. Apka Reply Mujabharat chalaga and thank you so much. Kiyapko Swellitna Chalaga or Apnabi Iskotorasa or Achesa describe Karaki Battayaki Kesehame her Uljan Kosamajna Oruska samadhan Vidhunahe or maybe Sahmaduki acceptance bahadzuri accept nahikaranga cheese which are vivimarsh bihi nahikar sakte so thank you so much and absafursi connect Hong bye