Apni soch ko ek khoobsurat sa sach bna!!

Is sochko agila apnihit kitahatko parirak or manko sunja harsami aka sochke narukja kabikabi ajkasochke tumuskura apnea sochpur kudlagai bandishokotu bhulja thuri himatkar arkuch akbarja jeevan me kai lo gate kuch apnahisa kilke yuhi nikaljati kuchate kutch zindigi ki kai ranga baksikate kutch kushyakbas hamapnikutkasat nibhabat akirdak pas hamapnikutkasat nibhabate

#swell #advice #poem #spokenwordpoetry #soch #thoughts #thoughtprocess #love #xplorewithsimmy #inspire