@Shasmom

Shalini Arun S

@Shasmom

Swells by @Shasmom tagged

#kamarajar
3
@Shasmom
Shalini Arun S
@Shasmom · 0:39
Kamarajar the Kingmaker

#kamarajar #national leader #kingmaker

3
@Shasmom
Shalini Arun S
@Shasmom · 0:54
Kamarajar the king maker

#kingmaker #kamarajar #padikkathamedhai #tamil nadu cm

5
@Shasmom
Shalini Arun S
@Shasmom · 0:48
Kamarajar the King Maker

#kamarajar #chief minister #kingmaker

3
@Shasmom
Shalini Arun S
@Shasmom · 0:33
Kamarajar the King Maker - His Politics Guru

#king maker #kamarajar #sathyamoorthi

5
@Shasmom
Shalini Arun S
@Shasmom · 1:07
Kamarajar the King Maker - early studies

#kingmaker #kamarajar

@voyagingtamilan
7
@Shasmom
Shalini Arun S
@Shasmom · 1:17
Kamarajar the King Maker

#kamarajar #perunthalaivar

Swell user mugshot
0:000:00