Get the App ▸

Swell user mugshot
Priyam Saikia
@PriyaM2942 · 3:24
Subscribe

Tea cultivation in Assam.

article image placeholderUploaded by @PriyaM2942
Namos karbon to hokol ahakuru apnalukolu palayase azimoi koboisu murmatribaka. Ohomyat. Ohamur. Sahilpurad SA EBIT upadre panio RUSI onusai abit panio toya kori SA Joel. Panor logat BA oboha durkoribo karone bibohar korahoi agay hid pradhan dejot yar bebohar odik asil jodyu azikali pratibi pribur de hoate sah pankora Lukor hoynka zotesto briti paisa kisuman rugor protihedo kisapu sah pankorahoi tar upori sahorpura cafe namor EBIT bostu ulia Doroth prosthet kurode babohar karahoi. Ohamur, sahilpur John Moore logod ata oiti hahi Kotona zorito hoyase yandabur hondhi pasad british hokul. Ahomoloi. Ahisil

#swell #swellcast #collegevoiceofIndia #secondlanguage

Swell user mugshot
0:000:00