@Mansha28

MANSHA SINGH KALRA

@Mansha28

Senior member at Vaayu fest, Nmims university

Swells by @Mansha28 tagged

#vaayu
@sarvagya.123
@shubhra_7777777
+4
18
@Mansha28
MANSHA SINGH KALRA
@Mansha28 · 0:55
Road rage

#nmims #vaayu

Swell user mugshot
0:000:00