Hello

Start your Swellcast ▸

Maitri Doshi

@Innocentgrl27
 · 3mo ago · 2:31

Manrangi

Join this
conversation

Download the Swell app and instantly add your voice.

Join

"…Pinakitakatraktanahi kinashakari vish Ayaho uske hise Shubi ayangihi asta oruska Sarapan USA manokyo kichtahe jab ujanki samsan k pase gujarat Revak maitri ki garastihuya pran tag totum dejo dehydagay to pran usuakiya. Ki gehraimi is upanasko pernake lei kika dwara.…"

#bookreviews #books #swellcast #poetsofswell #collegevoiceofindia

7

Disha Agarwal

@disha_aga05 · 3mo ago · 1:51

Review #9 Manrangi #booksin22 #swellcast #bookreview #hindi #collegevoiceindia #AmReading #swellcast #literature

"…Namaste miranam disha gharvalhe or manrangi IK ASI kahanihan jesse pardiva lakhtah sachoti or Mesach Kahuto ye kahani saraf kalpana nahihan Darasal yevah Joham chahati Haiki sacho itunesaral or shudd praym kawanan kahani mekiyagaya manrangi ka Padmi chaye jivan mehrav praym he akrishtan hi kubsura Joham prayed naik tete gina sekhate yahi kahani Hamandi isketabko ikbar padna k bhadman kahani istarhaskai ki doshi padnaka mo mekhud kuroki nahipai ghatnauka varnan itna sundar tariqi agayah Kyune barbara manrangi ki saralta manrangi banikitaralta manrangi ki shiruat me lakhika garima Muddal nay lakhani kisi nadi ketabartihe Bilkal sache jasa Jasiri or Shantun manrangi kantah apnea sagar samalgaikiya is ketabko igbar zaru dhanawad.…"

2

Join this
conversation

Download the Swell app and instantly add your voice.

Join

 

 
 
Reply
PLAY