@DK4
Deepak A
@DK4 · 0:53

Mahadev mahima

Namashkarbosu whereas atu Sabina sunahoga once you is mandrega baremi mantrapura to Arj may is man say Koshish karuna mantra hoga but Sabiko yamandra ada Patah mantra mepura Bolunga yokuchi sprakar ferpuram karnavataram ravasikarai barai namashai Namashi

#mahavdev

1
Swell user mugshot
0:000:00